Archive | Bez kategorii

Komu doskwiera klauzula sumienia? Prawniczka o kłopotach kobiet

źródło: wyborcza.pl / WIDEO; Monika Gąsiorowska, Aleksandra Sobczak; Zdjęcia: Marcin Urban; Montaż: Łukasz Carbone 05.10.2016 18:59 Sprawa zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych i wielki poniedziałkowy protest kobiet spowodowały, że o prawach polskich kobiet debatował Parlament Europejski. Niemal równocześnie o całkowitym zakazie aborcji dyskutowali posłowie sejmowej komisji sprawiedliwości. Monika Gąsiorowska, prawniczka, która prowadzi sprawy polskich kobiet przed Europejskim […]

Continue Reading 0

Praktyka czyni mistrza

Od lewej: Monika Gąsiorowska i Justyna Metelska źródło: Materiały Prasowe Zbliżające się wybory do władz warszawskiej adwokatury skłaniają do refleksji nad metodologią kształcenia aplikantów adwokackich oraz doskonalenia zawodowego adwokatów. W programach wyborczych pojawiają się postulaty zmiany sposobu kształcenia aplikantów w kierunku praktycznego wykonywania zawodu. Szkolenia organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie powinny zapewniać aplikantom […]

Continue Reading 0

Skarga na przewlekłość postępowania.

Przed wniesieniem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie przewlekłości postępowania krajowego, należy wykorzystać środek krajowy, przewidziany ustawą z dnia z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z dnia 16 […]

Continue Reading 0

Kto pyta nie błądzi…

Sztuka zadawania pytań, w polskim systemie prawnym nie jest ani eksponowana ani nauczana w trakcie aplikacji, choć zeznania świadków mają najczęściej kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia. Zadawanie zatem pytań i świadkom a także i stronom ma istotne znaczenie dla wyniku postępowania. Umiejętność stawiania właściwych pytań, która jest najlepszym miernikiem warsztatu prawnika procesowego w systemie anglosaskim, kontradyktoryjnym […]

Continue Reading 0

Sterniczki: polskie prawo chroni przed przemocą?

Premier Ewa Kopacz podczas 86. posiedzenia Sejmu przed głosowaniem w sprawie projektu ustawy dotyczącej ratyfikacji konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej., foto: PAP/Bartłomiej Zborowski Polska ratyfikowała konwencję Rady Europy o zapobieganiu przemocy. Czy rzeczywiście było to konieczne, czy może w polskim prawie są już odpowiednie rozwiązania – o tym dyskutowały […]

Continue Reading 0

Zdarzenia medyczne w świetle obowiązujących przepisów.

Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych zostały stworzone celem umożliwić pacjentom, ich prawnym opiekunom lub spadkobiercom pozasądowe dochodzenie roszczeń za zaistniałe zdarzenia medyczne. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która zawiera zapisy o Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych definiuje także pojęcia zdarzenia medycznego, którego nie można mylić z […]

Continue Reading 0

Skarga do ETPCz ws. opodatkowania olejów opałowych

W dniu  29 maja 2014 r. została złożona skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz)  dotycząca naruszenia  Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC). W skardze zarzucono naruszenie Art. 1 do Protokołu 1 dotyczącego ochrony własności. Naruszenie Konwencji nastąpiło poprzez takie ukształtowanie praktyki stosowania prawa, że sprzedawcy oleju opałowego  ponoszą majątkowe konsekwencje nieprawdziwości oświadczeń w sytuacji, gdy […]

Continue Reading 0