Zdarzenia medyczne w świetle obowiązujących przepisów.

Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych zostały stworzone celem umożliwić pacjentom, ich prawnym opiekunom lub spadkobiercom pozasądowe dochodzenie roszczeń za zaistniałe zdarzenia medyczne.

Błędy medyczne przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka adwokat

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która zawiera zapisy o Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych definiuje także pojęcia zdarzenia medycznego, którego nie można mylić z błędem medycznym. Zdarzenie medyczne to zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: diagnozą, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby, leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego oraz zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Celem działania Komisji jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Przepisy stosuje się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej i miały miejsce po 1 stycznia 2012 roku.
W skład orzekający 4 osobowej Komisji wchodzi dwóch lekarzy i dwóch prawników. Aby zainicjować postępowanie należy złożyć kompletny wniosek.

Pobierz wniosek

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego może złożyć:

 • pacjent,
 • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
 • spadkobiercy pacjenta – w razie jego śmierci.

W przypadku kilku spadkobierców muszą oni wskazać jednego do reprezentacji przed Komisją. Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala.

Wniosek musi zawierać:

 • dane pacjenta, adres do doręczeń,
 • imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeśli dotyczy,
 • imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, jeśli dotyczy,
 • dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, w którym miało miejsce zdarzenie medyczne (nazwa, adres),
 • uzasadnienie wniosku,
 • wskazanie czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta,
 • propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dowody czyli m.in. dokumentacje medyczną, uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 200,00 PLN,
 • postanowienie o stwierdzeniu spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich,
 • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca będzie działał przez pełnomocnika,
 • oświadczenie, że nie toczy się postępowanie cywilne w sprawie i informację czy toczy się postępowanie karne i/lub dyscyplinarne,

Wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony podlega zwrotowi, bez wzywania do uzupełnienia.

Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym Wnioskodawca dowiedział się o zdarzeniu medycznym, nie później niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie. Komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku wraz z uzasadnieniem, nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Postępowanie przed Komisją toczy się na zasadach przepisów Kodeksu postępowania cywilnego ze stosowanymi modyfikacjami.

adwokat Monika Gąsiorowska

Dodaj komentarz