Formularz skargi

Niniejszy formularz prawidłowo funkcjonuje wyłącznie w programie Adobe Reader v.9 lub nowszej
oraz w systemie operacyjnym Windows / Mac OS X.
Proszę upewnić się, że na Państwa komputerze jest zainstalowany aktualny program Adobe Reader.

Adobe Acrobat Reader

Aby zapisać kopię formularza do własnego komputera, należy:

• Kliknąć prawym przyciskiem myszy powyższy link lub ikonę
• Wybrać jedną z opcji „Zapisz element docelowy jako” lub „Zapisz łącze jako”
• Zapisać formularz na dysku lokalnym w wybranym miejscu

Aby wypełnić formularz skargi, należy:

• Otworzyć zapisaną kopię formularza w programie Adobe Reader
• Wypełnić poszczególne pola i zapisać zmiany
• Wydrukować wypełniony formularz, podpisać i wysłać pocztą na adres Trybunału.

Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu należy wysłać pocztą

Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu należy wysłać pocztą na adres:

The Registrar
European Court of Human Rights

Council of Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

Uwaga! wysłanie skargi faksem nie powoduje przerwania biegu terminu 4 miesięcy.

Jak wypełnić formularz skargi

Trybunał nie przystąpi do rozpatrzenia niekompletnej skargi. Dlatego należy bardzo starannie wypełnić wszystkie pola formularza skargi.
Jeżeli masz problem z wypełnieniem formularza i nie jesteś pewien/a czy zrobisz to dobrze – zapraszam do kontaktu. Pomogę Ci prawidłowo wypełnić formularz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Formularz pełnomocnictwa

Kiedy należy używać formularza pełnomocnictwa?

Niniejszy formularz pełnomocnictwa powinien być używany tylko w przypadku, gdy skarżący nie był reprezentowany przez pełnomocnika w dacie wypełniania formularza skargi lub jeśli skarżący zmienia pełnomocnika, który uprzednio był wskazany w formularzu skargi złożonym do Trybunału.

Skargi grupowe

Skargi grupowe lub skargi składane przez wielu skarżących.

Jeżeli skarżący lub pełnomocnik wnoszą w imieniu wielu skarżących kilka skarg dotyczących różnych zarzutów, dla każdej ze skarg należy wypełnić odrębny formularz skargi podając wszystkie wymagane informacje oraz załączając, do każdej ze skarg, kopie wszelkich odpowiednich dokumentów. Gdy liczba skarżących przekracza 10 osób, pełnomocnik, oprócz formularzy skargi oraz kopii dokumentów, musi załączyć tabelkę zawierającą dane osobowe i teleadresowe wszystkich skarżących.

Excel - Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

W przypadku gdy pełnomocnik jest adwokatem lub radcą prawnym tabelka ta musi być przesłana również w formie elektronicznej (na płytce CD lub kluczu USB /pendrive). Jeżeli sprawa dotyczy znacznej liczby osób lub skarg, Kancelaria może poprosić skarżących lub ich pełnomocników o przesłanie ich stanowisk pisemnych, deklaracji lub dokumentów drogą elektroniczną lub w inny określony sposób. Kancelaria może również wskazać inne środki komunikacji mające na celu szybsze i skuteczniejsze rozpatrzenie skarg. Niezastosowanie się do zaleceń Kancelarii w zakresie formy i sposobu przedstawienia skarg grupowych oraz skarg wnoszonych przez wielu skarżących może spowodować, że skargi nie zostaną rozpatrzone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (patrz art. 47 § 5.2 Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu).

UWAGA! Zawsze upewnij się, że pobrałeś aktualne formularze. Trybunał może wprowadzać zmiany do formularzy. Złożenie nieaktualnego dokumentu może skutkować odrzuceniem skargi przez ETPCz.

Źródło materiałów: Oficjalna strona internetowa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu: www.echr.coe.int/applicants
Aktualizacja formularza skargi: 28 lipca 2022 r.