Nie tylko osoby fizyczne ale także przedsiębiorcy i organizacje mogą złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Często przedsiębiorcy nie mają świadomości, że także mogą korzystać ze skargi do Trybunału w przypadku naruszeń Konwencji. Polskie sprawy przed Trybunałem dotyczyły najczęściej ochrony mienia np. sprawa Bugajny i inni przeciwko Polsce, gdzie skarżący uzyskali znaczące odszkodowanie. Sprawy z zakresu odmowy zwolnienia od opłat sądowych np. Teltronic CATV przeciwko Polsce. Sprawa Rosenzweig and Bonded Warehouses Ltd. przeciwko Polsce dotyczyła naruszenia prawa do poszanowania mienia z powodu wycofania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Z kolei orzeczenie Błaja News przeciwko Polsce dotyczyło zarzutu naruszenia art. 10 Konwencji czyli wolności i swobody wypowiedzi. Związek Nauczycielstwa Polskiego wygrał z kolei sprawę dotyczącą prawa dostępu do sądu w sprawie związanej z orzeczeniem Komisji Majątkowej.

Jako przykłady spraw przeciwko innym krajom można wskazać Stran Greek Refineries and Stratis Andeadis przeciwko Grecji, sprawa dotyczyła naruszenia prawa do poszanowania mienia poprzez zmianę prawa krajowego. Orzeczenie Sud Fondi Sri i inni przeciwko Włochom dotyczyło konfiskaty mienia. Sprawy z zakresu prawa do poszanowania mienia mogą dotyczyć także podatków, tak jak w sprawie Aon Conseil et Courtage S.A and Christian de Clarens S.A przeciwko Francji. W sprawie Regent Company przeciwko Ukrainie, Trybunał orzekł o naruszenia prawa do rzetelnego procesu i prawa do poszanowania mienia, albowiem wskutek długiego procesu egzekucyjnego nie udało się spółce odzyskać wierzytelności na skutek rozwiązania i likwidacji dłużnika.

Oddzielną grupą spraw są sprawy dotyczące ukarania wydawców ich publikacje. W sprawie Verlagsgruppe News GmbH przeciwko Austrii Trybunał orzekł o naruszeniu art. 10 Konwencji Sprawy wydawców dotyczyły także licencji nadawanie tak jak w sprawie Meltext Ltd and Mesrop Movsesyan przeciwko Armenii.

Dodaj komentarz