Tag Archives | pacjent

Zdarzenia medyczne w świetle obowiązujących przepisów.

Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych zostały stworzone celem umożliwić pacjentom, ich prawnym opiekunom lub spadkobiercom pozasądowe dochodzenie roszczeń za zaistniałe zdarzenia medyczne. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która zawiera zapisy o Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych definiuje także pojęcia zdarzenia medycznego, którego nie można mylić z […]

Continue Reading 0