Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – Advance Pharma Sp. z o.o. przeciwko Polsce.

Dzisiaj 24 kwietnia 2023 Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował na swojej stronie internetowej kolejne komunikacje spraw wniesionych do Trybunału.

Wśród zakomunikowanych spraw, w których reprezentuję skarżących, są sprawy dotyczące przewlekłości postępowania postępowań o odzyskanie świadczeń emerytalno – rentowych oraz sprawy, w których stawiany jest zarzut nieprawidłowo ustanowionego sąd (vide sprawa Advance Pharma Spólka z o.o. przeciwko Polsce). Są też dwie nowe ważne sprawy dotyczące ponownego obniżenia świadczeń emerytalno – rentowych byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa.Obecnie, skargi funkcjonariuszy, którym obniżono świadczenia do 0% są przedmiotem zainteresowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sprawa Waldemar Ryszard Raboszuk przeciwko Polsce i inni, skarga nr 231/22 vide: www.echr.coe.int/HUDOC) została zakomunikowana Rządowi RP. Jest to pierwsza dotyczące obniżonych świadczeń emerytalno – rentowych byłych funkcjonariuszy zakomunikowane przez Trybunał. Skarga dotyczy 3 skarżących. Komunikacja sprawy oznacza, że Trybunał dostrzega możliwość naruszenia praw z Konwencji i informuje stronę rządową o wniesieniu sprawy oraz żąda od stron dalszych wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania. Od komunikacji sprawy skarżący muszą być reprezentowani przez prawnika.

W sprawie Sprawa Waldemar Ryszard Raboszuk przeciwko Polsce i inni, skarga nr 231/22 vide: www.echr.coe.int/HUDOC), która została właśnie zakomunikowana, Trybunał zwrócił się do Rządu RP o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Czy obniżenie emerytury skarżących stanowiło ingerencję w sprawne korzystanie z ich mienia w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1? Jeśli tak, czy ingerencja była w interesie publicznym i zgodnie z warunkami przewidzianymi w ustawie w rozumieniu art. 1 protokołu nr 1? I czy zarzucana ingerencja stanowiła nadmierne obciążenie dla skarżących?

Dodaj komentarz