Komu doskwiera klauzula sumienia? Prawniczka o kłopotach kobiet

źródło: wyborcza.pl / WIDEO; Monika Gąsiorowska, Aleksandra Sobczak; Zdjęcia: Marcin Urban; Montaż: Łukasz Carbone 05.10.2016 18:59 Sprawa zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych i wielki poniedziałkowy protest kobiet spowodowały, że o prawach polskich kobiet debatował Parlament Europejski. Niemal równocześnie o całkowitym zakazie aborcji dyskutowali posłowie sejmowej komisji sprawiedliwości. Monika Gąsiorowska, prawniczka, która prowadzi sprawy polskich kobiet przed Europejskim […]

Continue Reading 0

Praktyka czyni mistrza

Od lewej: Monika Gąsiorowska i Justyna Metelska źródło: Materiały Prasowe Zbliżające się wybory do władz warszawskiej adwokatury skłaniają do refleksji nad metodologią kształcenia aplikantów adwokackich oraz doskonalenia zawodowego adwokatów. W programach wyborczych pojawiają się postulaty zmiany sposobu kształcenia aplikantów w kierunku praktycznego wykonywania zawodu. Szkolenia organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie powinny zapewniać aplikantom […]

Continue Reading 0

Skarga na przewlekłość postępowania.

Przed wniesieniem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie przewlekłości postępowania krajowego, należy wykorzystać środek krajowy, przewidziany ustawą z dnia z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z dnia 16 […]

Continue Reading 0

Kto pyta nie błądzi…

Sztuka zadawania pytań, w polskim systemie prawnym nie jest ani eksponowana ani nauczana w trakcie aplikacji, choć zeznania świadków mają najczęściej kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia. Zadawanie zatem pytań i świadkom a także i stronom ma istotne znaczenie dla wyniku postępowania. Umiejętność stawiania właściwych pytań, która jest najlepszym miernikiem warsztatu prawnika procesowego w systemie anglosaskim, kontradyktoryjnym […]

Continue Reading 0

Sterniczki: polskie prawo chroni przed przemocą?

Premier Ewa Kopacz podczas 86. posiedzenia Sejmu przed głosowaniem w sprawie projektu ustawy dotyczącej ratyfikacji konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej., foto: PAP/Bartłomiej Zborowski Polska ratyfikowała konwencję Rady Europy o zapobieganiu przemocy. Czy rzeczywiście było to konieczne, czy może w polskim prawie są już odpowiednie rozwiązania – o tym dyskutowały […]

Continue Reading 0

Zdarzenia medyczne w świetle obowiązujących przepisów.

Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych zostały stworzone celem umożliwić pacjentom, ich prawnym opiekunom lub spadkobiercom pozasądowe dochodzenie roszczeń za zaistniałe zdarzenia medyczne. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która zawiera zapisy o Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych definiuje także pojęcia zdarzenia medycznego, którego nie można mylić z […]

Continue Reading 0

Skarga do ETPCz ws. opodatkowania olejów opałowych

W dniu  29 maja 2014 r. została złożona skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz)  dotycząca naruszenia  Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC). W skardze zarzucono naruszenie Art. 1 do Protokołu 1 dotyczącego ochrony własności. Naruszenie Konwencji nastąpiło poprzez takie ukształtowanie praktyki stosowania prawa, że sprzedawcy oleju opałowego  ponoszą majątkowe konsekwencje nieprawdziwości oświadczeń w sytuacji, gdy […]

Continue Reading 0

Twoja bardzo wielka wina

Rozwód z orzekaniem o winie potrafi zmienić sąd rodzinny w sąd ostateczny. A w sytuacjach, dla których to rozwiązanie prawne zostało wymyślone – i tak zawodzi. Żeby orzec rozwód z wyłącznej winy jednej ze stron, sąd musi być przekonany, że jest ona w 100 proc. odpowiedzialna za rozpad pożycia, a druga strona absolutnie żadnej winy […]

Continue Reading 0

Poprawny sposób składania wniosków do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Od 1 stycznia 2014 roku zmieniają się zasady wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, albowiem zatwierdzono  zmianę Reguły 47 Regulaminu Trybunału, która określa jakie elementy powinna zawierać skarga indywidualna. Zmiana ma na celu zwiększenia skuteczności rozpoznawania skarg na wczesnym etapie postępowania przed Trybunałem, głównie przyśpieszenia rozpoznawania skarg i wczesnego odrzucania skarg niezasadnych. Każda skarga […]

Continue Reading 0