Poprawny sposób składania wniosków do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Od 1 stycznia 2014 roku zmieniają się zasady wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, albowiem zatwierdzono  zmianę Reguły 47 Regulaminu Trybunału, która określa jakie elementy powinna zawierać skarga indywidualna.

Zmiana ma na celu zwiększenia skuteczności rozpoznawania skarg na wczesnym etapie postępowania przed Trybunałem, głównie przyśpieszenia rozpoznawania skarg i wczesnego odrzucania skarg niezasadnych. Każda skarga wnoszona po 1 stycznia 2014 r. musi być złożona zgodnie z nowymi zasadami Reguły 47.

Istotna zmiana to zmiana formularza skargi, zmienia się jego wygląd oraz zasady jego wypełniania. Określone zostały nowe zasady nie tylko tego, co stanowi zawartość skargi, ale także długość opisów zawartych w skardze.

Należy pamiętać, iż skargi niezawierające wszystkich wymaganych informacji będą odrzucane. Odrzucane będą także te skargi, że skarżący przekroczył 6 miesięcy, zasada ta będzie stosowana bardziej restrykcyjnie niż dotychczas.

Skarga wnoszona Trybunału powinna zawierać wszystkie najważniejsze informacje chronologicznie zwięźle podane fakty, krótkie uzasadnienie zarzutów. Do skargi należy dołączyć wszystkie dokumenty, załączniki muszą być ponumerowane.  Wszystkie skargi niekompletne będą odrzucane.

Skargi obarczone oczywistymi brakami wskazującymi na ich niedopuszczalność będą niezwłocznie przekazywane do rozpatrzenia w trybie jednego sędziego.

Bardzo ważna zmiana dotyczy 6-miesięcznego terminu na złożenie skargi. Nie będzie można poprzez tzw. list intencyjny przerwać biegu 6- miesięcznego terminu. Zgodnie ze zmienioną zasadą jedynie skarga kompletna będzie przerywać biegu 6-miesięcznego terminu; Ważne też, iż pod uwagę będzie brana data stempla pocztowego widniejąca na kopercie!

No comments yet.

Dodaj komentarz